Sudden Cardiac Arrest – Ngừng tuần hoàn & Sử dụng máy sốc ti

 

Ngừng tuần hoàn là gì? Có thể xảy ra ở đâu? Với ai?

Restart a Heart, a Life – Heart and Stroke Foundation

 

Bob Wilson’s life was saved by an Automated External Defibrillator (AED) funded by the Heart and Stroke Foundation and the Chase McEachern Tribute Fund.

Bob Wilson được cứu sống bởi một máy sốc tim tự động (máy AED) cung cấp nhờ Quỹ của Heart and Stroke Foundatiion và Quỹ Tưởng nhớ Chase McEachern.

Free Download – Tài liệu miễn phí

Guidelines, updates, instruction on First Aid, CPR, SCA…

Các tài liệu, hướng dẫn, cập nhật miễn phí về sơ cấp cứu, hồi sinh tim phổi, ngừng tuần hoàn…

First-Aid-guideline-VIE (pdf)

AHA Focus Update on Adult Basic Life Support ENG (pdf)